Документи по процедура „Избор с публична покана”

за определяне на изпълнител с предмет:
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1. Линия за боядисване чрез впръскване с вакуумно изпарителна машина за покритие
Обособена позиция 2. Автоматична ситопечатна машина

За да изтеглите документацията, моля натиснете съответния документ.

  1. Решение за откриване на процедура
  2. Приложение 3.2 Публична покана
  3. Оферта
  4. Декларация по чл. 53 ал. 2 по ЗУСЕСИФ
  5. Приложение 3.6 Методика за оценка на офертите
  6. Приложение 3.3 Изисквания към офертите
  7. Техническа документация
  8. Проект на договор за тръжна процедура 1
  9. Проект на договор за тръжна процедура 2 EUOP