Документи по процедура „Избор с публична покана”

за определяне на изпълнител с предмет:
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1. Линия за боядисване чрез впръскване с вакуумно изпарителна машина за покритие
Обособена позиция 2. Автоматична ситопечатна машина

За да изтеглите документацията, моля натиснете съответния документ.

  1. Решение за откриване на процедура
  2. Приложение 3.2 Публична покана
  3. Оферта
  4. Декларация по чл. 53 ал. 2 по ЗУСЕСИФ
  5. Приложение 3.6 Методика за оценка на офертите
  6. Приложение 3.3 Изисквания към офертите
  7. Техническа документация
  8. Проект на договор за тръжна процедура 1
  9. Проект на договор за тръжна процедура 2 EUOP

Европейско финансиране по Оперативна програма “Иновации и конкурентноспособност”

EUOP“Екопринт Глас” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0386-C01 по проект “Екопринт Глас ООД – конкурентоспособна фирма на българския пазар”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.001 “Подобряване производствения капацитет на МСП“ и е финансиран от Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е повишаване на конкурентоспособността на предприятието и постигане на следните основни резутати:

– Повишаване на производствения капацитет

– Засилване на експортния потенциал на фирмата.

Обща стойност: 807 000лв., от които 480 165лв. европейско и 84 735лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 23.12.2015г. и е с продължителност 12 месеца.

Newer Entries »