Сключен договор за БФП

ЕКОПРИНТ ГЛАС ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-0460 по проект „Създаване на нови работни места в Екопринт глас ООД”. Договорът е по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015” и е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целта на проекта е разкриване на нови устойчиви работни места за безработни и неактивни лица.

Обща стойност: 278 913.04 лв., от които 237 076.08 лв. европейско и 41 836.96 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 16.09.2016 г. и е с продължителност 20 месеца.euop

Информация за сключени договори

 

Информация за сключени договори по процедура “Избор с публична покана” с предмет: “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА” по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1. Линия за боядисване чрез впръскване с вакуумно изпарителна машина за покритие;
Обособена позиция 2. Автоматична ситопечатна машина.

Документи по процедура „Избор с публична покана”

за определяне на изпълнител с предмет:
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1. Линия за боядисване чрез впръскване с вакуумно изпарителна машина за покритие
Обособена позиция 2. Автоматична ситопечатна машина

За да изтеглите документацията, моля натиснете съответния документ.

  1. Решение за откриване на процедура
  2. Приложение 3.2 Публична покана
  3. Оферта
  4. Декларация по чл. 53 ал. 2 по ЗУСЕСИФ
  5. Приложение 3.6 Методика за оценка на офертите
  6. Приложение 3.3 Изисквания към офертите
  7. Техническа документация
  8. Проект на договор за тръжна процедура 1
  9. Проект на договор за тръжна процедура 2 EUOP

Международна изложба Винария 2016

Vinaria

От 24 до 18 Февруари 2016 в Международния Пловдивски панаир ще се проведе 24-тата Международна изложба за лозарство и винарство “ВИНАРИЯ”. В изложението ще участват над 670 директни и представени изложители от 29 държави, между които и Екопринт Глас. Посетете ни в Палата 11, щанд G-29 в дните на изложението от 9 до 18 часа

IMG_4812

Европейско финансиране по Оперативна програма “Иновации и конкурентноспособност”

EUOP“Екопринт Глас” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0386-C01 по проект “Екопринт Глас ООД – конкурентоспособна фирма на българския пазар”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.001 “Подобряване производствения капацитет на МСП“ и е финансиран от Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е повишаване на конкурентоспособността на предприятието и постигане на следните основни резутати:

– Повишаване на производствения капацитет

– Засилване на експортния потенциал на фирмата.

Обща стойност: 807 000лв., от които 480 165лв. европейско и 84 735лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 23.12.2015г. и е с продължителност 12 месеца.

Newer Entries »