Публично съобщение

Във връзка с изпълнение на договор за БФП № BG05M9OP001-1.003-0460, финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси”, фирма ЕКОПРИНТ ГЛАС ООД повестява публично съобщение за набиране на ценови предложения за определяне на изпълнител с предмет:
“Доставка на мобилни работни станции (2 бр.)”
За да изтеглите публичното съобщение, моля натиснете тук.
euop

Leave a Reply