Публично съобщение

Екопринт Глас ООД оповестява публично съобщение за набиране на ценови предложения във връзка с изпълнение на договор за БФП № BG05M9OP001-1.003-0460, финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси”, за определяне на изпълнител с предмет:

“Доставка на мобилни работни станции (2 бр.)”

За да изтеглите публичното съобщение, моля натиснете тук
euop

Leave a Reply