Сключен договор за БФП

ЕКОПРИНТ ГЛАС ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-0460 по проект „Създаване на нови работни места в Екопринт глас ООД”. Договорът е по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015” и е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целта на проекта е разкриване на нови устойчиви работни места за безработни и неактивни лица.

Обща стойност: 278 913.04 лв., от които 237 076.08 лв. европейско и 41 836.96 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 16.09.2016 г. и е с продължителност 20 месеца.euop

Leave a Reply