Информация за одобрен за финансиране проект по ОПИК 2014-2020 г.


На 27.10.2021 г. бе сключен Административен договор № BG16RFOP002-2.089-5363-C01 между “ЕКОПРИНТ ГЛАС” ООД и Министерство на икономиката, чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”
по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ и приоритетна ос 6 „Възстановяване на МСП“.

Наименование на проекта:
„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”
Проект №BG16RFOP002-2.089-5363-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. е финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU е на обща стойност 50 000.00 лв.

Кратко описание на проекта:
Подкрепа на “ЕКОПРИНТ ГЛАС” ООД, като част от българските малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Цел на проекта:
Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, в частност на “ЕКОПРИНТ ГЛАС” ООД, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Резултати от изпълнението на проекта:
Постигнат положителен ефект по отношение на стопанската дейност на “ЕКОПРИНТ ГЛАС” ООД, като част от българските малки предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, продължаване на дейността и осигуряване на стабилност на работни места чрез осигурения оперативен капитал по проекта.

29.10.2021

Публично съобщение

ЕКОПРИНТ ГЛАС ООД оповестява публично съобщение за набиране на ценови предложения във връзка с изпълнение на проект с договор за БФП № BG05M9OP001-1.003-0460, финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси”, за определяне на изпълнител с предмет:

” Доставка на материали за информиране и публичност” както следва:

  1. Информационна табела – 1 бр.
  2. Стикери – 10 бр.

За да изтеглите публичното съобщение, моля натиснете тукeuop

Публично съобщение за набиране на ценови предложения

Екопринт Глас ООД оповестява публично съобщение за набиране на ценови предложения във връзка с изпълнение на договор за БФП №BG05M9OP001-1.003-0460 – “Създаване на нови работни места в Екопринт глас ООД”.

Бенефициент: ЕКОПРИНТ ГЛАС ООД
адрес: гр. Варна, кв. Чайка, бл.196, офис №2
e-mail: ecoprint.bg@abv.bg
Лице за контакт: Мая Калчева
Телефон: 0888 83 77 49

За да изтеглите публичното съобщение, моля натиснете тукeuop

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд

Публично съобщение

Във връзка с изпълнение на договор за БФП № BG05M9OP001-1.003-0460, финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси”, фирма ЕКОПРИНТ ГЛАС ООД повестява публично съобщение за набиране на ценови предложения за определяне на изпълнител с предмет:
“Доставка на мобилни работни станции (2 бр.)”
За да изтеглите публичното съобщение, моля натиснете тук.
euop

Публично съобщение

Екопринт Глас ООД оповестява публично съобщение за набиране на ценови предложения във връзка с изпълнение на договор за БФП № BG05M9OP001-1.003-0460, финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси”, за определяне на изпълнител с предмет:

“Доставка на мобилни работни станции (2 бр.)”

За да изтеглите публичното съобщение, моля натиснете тук
euop

Решение за прекратяване на процедура

за избор на изпълнител с предмет:

“Доставка на ДМА” по обособени позиции както следва:

  • Обособена позиция 1. Мотокар – 2бр.
  • Обособена позиция 2. Транспалетна количка – 2бр.

Прекратява се ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1.

Решението може да видите от тук

euop

Документи по процедура “Избор с публична покана”

за определяне на изпълнител с предмет: “Доставка на ДМА” по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1. Мотокар – 2 бр.
Обособена позиция 2. Транспалетна количка – 2 бр.

За да изтеглите документацията, моля натиснете тукEUOP

Сключен договор за БФП

ЕКОПРИНТ ГЛАС ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-0460 по проект „Създаване на нови работни места в Екопринт глас ООД”. Договорът е по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015” и е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целта на проекта е разкриване на нови устойчиви работни места за безработни и неактивни лица.

Обща стойност: 278 913.04 лв., от които 237 076.08 лв. европейско и 41 836.96 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 16.09.2016 г. и е с продължителност 20 месеца.euop

Информация за сключени договори

 

Информация за сключени договори по процедура “Избор с публична покана” с предмет: “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА” по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1. Линия за боядисване чрез впръскване с вакуумно изпарителна машина за покритие;
Обособена позиция 2. Автоматична ситопечатна машина.

« Older Entries