Информация за одобрен за финансиране проект по ОПИК 2014-2020 г.


На 27.10.2021 г. бе сключен Административен договор № BG16RFOP002-2.089-5363-C01 между “ЕКОПРИНТ ГЛАС” ООД и Министерство на икономиката, чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”
по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ и приоритетна ос 6 „Възстановяване на МСП“.

Наименование на проекта:
„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”
Проект №BG16RFOP002-2.089-5363-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. е финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU е на обща стойност 50 000.00 лв.

Кратко описание на проекта:
Подкрепа на “ЕКОПРИНТ ГЛАС” ООД, като част от българските малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Цел на проекта:
Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, в частност на “ЕКОПРИНТ ГЛАС” ООД, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Резултати от изпълнението на проекта:
Постигнат положителен ефект по отношение на стопанската дейност на “ЕКОПРИНТ ГЛАС” ООД, като част от българските малки предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, продължаване на дейността и осигуряване на стабилност на работни места чрез осигурения оперативен капитал по проекта.

29.10.2021